053/4413408     0948 112 565     info@zpmpnasdom.sk

O nás

Podkategórie:

PREČO PRÁVE MY?

SME TAKÍ, AKÍ SME.

SME INÍ, NIE HORŠÍ.

ŽIJEME S VAMI, NIE VEDĽA VÁS.

Všetci sa rodíme slobodní a rovní si v dôstojnosti a právach. Prichádzame na svet nahí a bezbranní. Nevieme ešte, kým sme a akí sme. Netušíme, že svet, do ktorého sme sa narodili, nás môže, ale aj nemusí prijať.

Každý človek potrebuje lásku, ochranu a opateru. Každý človek v demokratickej spoločnosti má nárok na dôstojný život.

Deti, mládež i dospelí s mentálnym postihnutím predstavujú medzi postihnutými jednu z najpočetnejších skupín a aj napriek tomu sa o nich vie pomerne málo. Predstavy „normálnych“ ľudí o mentálne postihnutých bývajú často  zahalené mnohými nejasnosťami, záhadami či predsudkami a často i neopodstatnenými obavami. Motívom vzniku a pôsobenia občianskeho združenia s názvom Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Spišskej Novej Vsi, ako aj uvedenia do prevádzky Domova sociálnych služieb „Náš dom“ , bola predovšetkým snaha zakladateľov, zvrátiť tento nepriaznivý stav v prístupe k osobám s mentálnym postihnutím, zmierňovať a odstraňovať  spomínané obavy, predsudky a nejasnosti u intaktnej populácie voči mentálne postihnutým a skrátka … robiť ich život lepším.

Poskytnúť komplexný pohľad na mentálne postihnutých ľudí, na ich každodenné túžby, radosti, či sny, ale aj „boliestky“ a problémy, je úloha priam sizyfovská. Ale my v ZPMP v SNV- Domove sociálnych služieb „Náš dom“ veríme, že má zmysel sa o to pokúšať. Zas a znova. Svojou každodennou prácou sa snažíme, niekedy možno viac, inokedy menej úspešne, poodhaľovať závoj stigmatizácie, ktorý sa okolo osôb s mentálnym postihnutím častokrát umelo vytvára, odstraňovať strach z mentálneho postihnutia, ako z neznámeho „strašiaka“, či hrozby a poukazovať tak uvedeným spôsobom na to, že ľudia s mentálnym postihnutím sú taktiež integrálnou súčasťou našej spoločnosti a vzťahujú sa na nich všetky ľudské práva, rovnako, ako na všetkých ostatných ľudí. Prax nás presviedča, že zdôrazňovanie práv, ale aj skrytých schopností či talentu osôb s postihnutím a poukazovanie na nich, má pre členov komunity mentálne postihnutých nesmierny význam. Umožňuje im „rásť“ v tom najlepšom slova zmysle – osobnostne, citovo, ale aj znalostne.  V neposlednom rade sa tým zároveň intenzifikuje tlak na verejnú mienku, aby lepšie a senzitívnejšie vnímala dôstojnosť každého mentálne postihnutého človeka, a zároveň sa uvedeným spôsobom vnáša „svetlo do tmy“  nezáujmu o mentálne postihnutých ľudí a o ich práva.

Chceme byť tými, ktorí aj naďalej dokážu, v mene a na prospech ľudí s mentálnym postihnutím, držať prst pritlačený na tepne doby, aby sme dokázali adekvátne reagovať na nové výzvy a podnety. Ide nám o to, aby sme boli hodní nazývať sa nositeľmi ideového odkazu: „Sme iní, nie horší. Žijeme s vami, nie vedľa Vás.“

Ako to celé začalo

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Spišskej Novej Vsi (ďalej len „ZPMP v SNV“) je právnickou osobou, zapísanou v registri občianskych združení na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-14260 od roku 1998. Vzniklo s cieľom združovania osôb, ktoré spája spoločný záujem a z potreby reagovať na odkázanosť ľudí s mentálnym postihnutím v meste Spišská Nová Ves a okolí, ktorí potrebujú sociálnu pomoc.

Od 01.02.2005 organizácia poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie prijímateľa z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia v Domove sociálnych služieb (ďalej v texte aj DSS) „Náš dom“, Chrapčiakova 13, Spišská Nová Ves, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Organizačná štruktúra organizácie

Zariadenie vykonáva svoju činnosť na základe personálneho obsadenia s počtom a štruktúrou zamestnancov v zmysle platnej organizačnej štruktúry. Kompletnú starostlivosť o prijímateľov zabezpečovalo v r. 2015 spolu 16 interných zamestnancov.  Z uvedeného počtu predstavujú odborní zamestnanci 12 osôb. Organizácia využíva aj podporné formy zamestnávania, najmä zo skupiny aktívnych opatrení na trhu práce v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (napr. dobrovoľnícku činnosť v zmysle § 52a tohto zákona), ako aj iné formy pracovnej súčinnosti s občianskou verejnosťou z prostredia komunity, žijúcej, resp. pracujúcej v meste Spišská Nová Ves (napr. dobrovoľnícku činnosť v zmysle zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníckej činnosti v znení neskorších predpisov).

organizacna-struktura

Zamestnanci ZPMP v SNV vykonávajú svoje zamestnanie odborne a pri práci kladú dôraz na individuálny a pro-klientsky orientovaný prístup. Vo vzťahu k prijímateľovi  –  zamestnanec rešpektuje prijímateľa ako rovnocenného partnera, správa sa k nemu korektne, s pochopením a rešpektovaním jeho intimity. Pri práci zamestnanci zachovávajú postupy, pravidlá a preventívne opatrenia tak, aby nedochádzalo k porušovaniu základných ľudských práv a slobôd prijímateľa sociálnej služby v súlade s Podmienkami kvality poskytovania sociálnej služby, ako vyplývajú z prílohy č. 2 k zákonu č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení.

Orgány organizácie

V zmysle Stanov ZPMP v SNV sú orgánmi organizácie:

 • predseda ZPMP v SNV je štatutárnym orgánom ZPMP v SNV a koná vo všetkých veciach v mene organizácie,
 • Členská schôdza, ktorá je orgánom, združujúcim všetkých členov ZPMP v SNV, určuje dlhodobé a krátkodobé ciele, plán činnosti a smerovanie rozvoja ZPMP v SNV. Schádza sa jedenkrát ročne a zvoláva ju predseda ZPMP v SNV
 • Výkonný výbor ZPMP v SNV, je zložený zo siedmich členov, ktorí si volia predsedu, podpredsedu a hospodára;
 • Revízna komisia je tvorená troma členmi a vykonáva kontrolu dodržiavania stanov ZPMP v SNV, kontrolu činnosti a hospodárenia ZPMP v SNV.

Partnerské organizácie

Spolupráca s verejnosťou, najmä so sídelnou komunitou

Aj v roku 2015 ZPMP v SNV úzko spolupracovalo s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi, nakoľko v rámci Národného projektu II-2 Podpory zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím, je v organizácii zriadená chránená dielňa, v ktorej ku koncu roka 2015 pracovalo 10 zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou  z celkového počtu 16 zamestnancov. Tiež v roku 2015 v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti vykonávali v zariadení aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 7 uchádzači o zamestnanie.

V rámci usporadúvania a zabezpečovania kultúrno – športových podujatí prebiehala kontinuálne spolupráca organizácie s poskytovateľmi sociálnych služieb:

 • DSS sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí,
 • DSS pre dospelých v Spišskom Štvrtku,
 • Domov dôchodcov – zariadenie pre seniorov v Spišskej Novej Vsi,
 • DSS Domovina, n. o., Žehra-časť Hodkovce,
 • DSS Domko v Košiciach,
 • CSS Batizovce,
 • IZ KOR-GYM, n.o. Hertník
 • Dom charitas sv. Jozefa Spišská Nová Ves
 • Dom charitas sv. rodiny Čenčice

Pri aktivitách, ktoré ZPMP v SNV organizovalo v rámci záujmovej činnosti pre svojich členov, spolupracovalo aj s kultúrnymi zariadeniami v Spišskej  Novej Vsi:

 • Galéria umelcov Spiša,
 • Banícky spolok v Spišskej Novej Vsi
 • Multifunkčné banícke centrum Spišská Nová Ves
 • Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves
 • Múzeum Spiša Spišská Nová Ves
 • Národopisné múzeum v Smižanoch

Verejnosť aj návštevníci podujatí, organizovaných ZPMP v SNV, boli informovaní o trvalej podpore a pomoci Košického samosprávneho kraja, prostredníctvom umiestnených symbolov a loga KSK v priestoroch ZPMP v SNV.