053/4413408     0948 112 565     info@zpmpnasdom.sk

Publikačná činnosť

Publikačná činnosť  (v roku 2015)

Komentár:

  • k Zákonníku práce uverejnené v printovej podobe v produkte SEPI – pracovné právo (monotematika, ktorá je priebežne aktualizovaná) – ISSN 1337-4915,
  • k Zákonu o službách zamestnanosti uverejnené v printovej podobe v produkte SEPI – pracovné právo (ide o monotematiku, ktorá je priebežne aktualizovaná) – ISSN 1337- 4915,

Odborné články – kapitoly v monografii:

  • Demek, P.- Demeková, Ľ.: Sociálna pomoc. Sociálne služby – nástroj riešenia nepriaznivých sociálnych situácií a ich dôsledkov. In: Monografia –Lešková, L. a kol.: Efektívna výučba sociálnoprávnej ochrany na prahu 21. storočia. Košice, 2015, s.93-122, ISBN 978-80-7165-976-1.
  • Demek, P.- Demeková, Ľ.: Peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. In: Monografia –Lešková, L. a kol.: Efektívna výučba sociálnoprávnej ochrany na prahu 21. storočia. Košice, 2015, s. 137-177, ISBN 978-80-7165-976-1.