053/4413408     0948 112 565     info@zpmpnasdom.sk

Kapacita a poloha

Víziou organizácie je komplexná, adresná a integrovaná podpora činností a opatrení, zameraných v prospech detí, mládeže, dospelých ľudí s mentálnym postihnutím a poskytovanie pomoci im, aj ich rodinám. Dlhodobým a základným cieľom združenia je začleňovanie ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti, zabezpečovanie ich ľudských práv a osobnostného rozvoja. Najdôležitejšou aktivitou organizácie je činnosť a prevádzka Domova sociálnych služieb „Náš dom“.

ZPMP v SNV poskytuje v DSS „Náš dom“ sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie prijímateľa sociálnych služieb (ďalej v texte len „prijímateľ“) z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v domove sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Základným etickým princípom, ktorý sa uplatňuje v rámci práce v ZPMP v SNV, je rešpektovanie a ochrana ľudských práv. Práca s  prijímateľom je založená na ľudskej dôstojnosti a vnímaní klienta ako celostnej bytosti (záujem o celého človeka, jeho rodinu, komunitu, prirodzené a spoločenské prostredie, v ktorom žije). Pri práci sa podporuje participácia a aktivizácia prijímateľov, s cieľom aktívnej podpory prijímateľov k zachovaniu ich maximálnej možnej kontroly nad vlastným životom.

V DSS „Náš dom“ sa poskytujú sociálne služby v pobytovej – celoročnej, týždennej a ambulantnej forme dospelým s mentálnym postihnutím. Celková kapacita zariadenia predstavuje 25 miest, (a to 11 miest v celoročnej forme, 2 miesta v týždennej forme a 12 miest v ambulantnej forme sociálnej služby).

V kalendárnom roku 2015 organizácia poskytovala sociálne služby v DSS 23 prijímateľom sociálnych služieb, z toho bola poskytovaná 11 prijímateľom pobytovou formou – celoročnou a 12 prijímateľom ambulantnou formou (konkrétne desiatim z nich v rozsahu 8 hodín denne, dvom v rozsahu 4 hodín denne).