053/4413408     0948 112 565     info@zpmpnasdom.sk

Čo robíme

ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE

Popis činnosti a aktivít organizácie

V rámci poskytovaných služieb v DSS sa v zariadení zabezpečovali odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti v rozsahu ustanovenom v zákone pre druh sociálnej služby, ktorý organizácia poskytuje.

ODBORNÉ ČINNOSTI:

Sociálna rehabilitácia:

V rámci sociálnej rehabilitácie sa pri práci s prijímateľom postupovalo podľa vypracovaného individuálneho plánu prijímateľa sociálnej služby.  Úlohy v pláne boli spracované individuálne pre každého klienta. Boli zamerané na rozvoj jeho psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti a rozvoj manuálnych zručností. Úlohy sa vyhodnocovali dvakrát ročne ( v mesiaci júl a december v dohodnutom termíne). Pri vyhodnotení bol prítomný klient, sociálny pedagóg a inštruktor sociálnej práce. Klient sa mohol vyjadriť k úlohám, ich splneniu, ak mu to dovolil zdravotný stav. Úlohy – ciele v pláne boli z časového hľadiska krátkodobé. U niektorých prijímateľov ani krátkodobé plány neboli splnené. Pokračovalo sa v ich plnení v ďalšom období.  Pokračovalo sa  v nácviku a udržaní si sebaobslužných činností. Zvyšovala sa samostatnosť, nezávislosť a sebestačnosť prijímateľa.  Pochopenie úlohy,  predstavenie sa, informácie o svojej osobe sme mohli overiť v praxi, pri príchode dobrovoľníkov, ktoré v našom zariadení pobudli určitý čas. Prijímatelia  sa prestali ostýchať, vedeli sa presadiť, zlepšili sa vo vzájomnej komunikácii. Pokračovali sme v už osvedčených technikách, ktoré pomáhajú prijímateľom k integrácii do spoločnosti.

Pokračovalo sa v tvorbe a vydávaní občasníka „Domčekoviny“. Prijímatelia, ktorí pracovali v redakčnej rade sa pravidelne jedenkrát do týždňa stretávali. Pracovali v tíme, rozoberali udalosti, ktoré sa uskutočnili v DSS a zaznamenávali do svojich zošitov. Postupne sa učili pracovať s počítačom. Písali články a kreslili. Výsledným produktom bol časopis. Učili sa zodpovednosti za pridelenú prácu, za ukončenie a výsledný efekt.  Okrem toho sa klienti zapojili do tvorby kalendára na rok 2016. Chodili na prechádzky do mesta, prírody, kde fotili. Okrem toho fotili na rôznych akciách organizovaných DSS a mestom svoju činnosť. Najlepšie fotografie boli vybrané do návrhu kalendára na rok 2016.

Pracovná terapia:

V pracovnej terapii  pokračovali v učení a zdokonaľovaní sa v domácich prácach. Nové pracovné techniky sa učili v pomocných chránených dielňach, kde pracovali pod dohľadom odborných pracovníkov. Aktívne sa zapojili – hlavne ženy, do prác s textilom. Niektorí odmietali pracovať, pretože sa báli, že nezvládnu techniku. Správnou motiváciou prekonali strach a techniky sa naučili. Ženy najviac zaujalo vyšívanie, tkanie. Zaujala ich aj práca s hlinou. Modelovali jednoduché nádoby, svietniky. Pracovali v Galérii netradičných umení v Spišskej Novej Vsi v rámci „Týždňa tvorivých aktivít“. Počas jarných a letných mesiacoch sa starali o kvetinové záhony, kosili trávu, zmetali dvor. Každý týždeň boli určené skupiny, ktoré sa starali o poriadok v jedálni. Pravidelne chodili  do tvorivých dielní v meste

(remeselná dielňa pre znevýhodnených, GUS, Banícke multifunkčné centrum ).

OBSLUŽNÉ ČINNOSTI:

Ubytovanie a stravovanie v DSS bola zabezpečované v rámci obslužných činnosti.  Stravovanie bolo zabezpečované vlastnou kuchyňou, v ktorej sa pripravovala strava počas pracovného týždňa. V dňoch pracovného voľna a cez víkendy bola prijímateľom  v celoročnom pobyte dovážaná strava na základe zmluvy z Domova dôchodcov – zariadenia pre seniorov v Spišskej Novej Vsi. Upratovanie,  pranie, žehlenie, údržba šatstva a bielizne sú súčasťou komplexného servisu, ktorý ZPMP v SNV zabezpečovalo prijímateľom počas celého roka.

ĎALŠIE ČINNOSTI:

Záujmová činnosť:

Kultúrna, spoločenská, športová a rekreačná činnosť, zameraná na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby sa pre účely zákona chápe ako záujmová činnosť. Záujmovým činnostiam v DSS sa prijímatelia venovali v popoludňajších hodinách. Uskutočňovali sa v súlade s plánom kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích činností a v závislosti od aktuálnych a individuálnych požiadaviek klientov vybranými metódami. [1]

a) Kultúrna a spoločenská činnosť:

V roku 2015 sa prijímatelia zúčastňovali kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré organizovalo mesto Spišská Nová Ves, mesto Košice a na podujatiach, ktoré organizovalo ZPMP v SNV pre obyvateľov mesta a blízkeho okolia. Navštevovali filmové predstavenia, koncerty. Na všetkých podujatiach sa u prijímateľa sledoval rozvoj spoločenského správania, socializácia prijímateľa  v novom prostredí. Kultúrna a spoločenská činnosť bola bohatá.

b) Rekreačná činnosť:

V rámci rekreačnej činnosti sa pre klientov zrealizoval rekondično – relaxačný pobyt v Liptovskom Jáne. Počas pobytu navštívili prijímatelia jaskyňu, múzeum. Absolvovali krátke vychádzky do blízkeho okolia Liptovského Jána. Počas roka boli organizované turistické vychádzky do okolia mesta Spišská Nová Ves, Slovenského raja – Čingova.

c) Športová činnosť:

V rámci športových aktivít sa učili základom basketbalu, Pravidelne navštevovali športovú halu v Spišskej Novej Vsi. Cvičili na žinenkách, ZUMBU, učili sa iné športové hry, ktoré sa hrajú v hale. Zdokonaľovali sa v plávaní, niektorí prekonali strach z vody. Jedna klienta sa zúčastnila súťaže v plávaní : „Plavecké preteky mladých ľudí so zdravotným postihnutím – V.ročník.  V rámci Dňa behu sme zorganizovali Maratón na bežiacom páse. Vyvrcholením v športe bol X. ročník Olympiády Nášho domu.  DSS organizovalo súťaž v hode šípkami na terč, do ktorej sa zapojili všetci prijímatelia. Zapojili sme sa do Spišskej ligy v petangu. Počas jarných a letných mesiacoch prijímatelia chodili do prírody.  Organizovali sa turistické vychádzky do Slovenského raja, Vysokých Tatier.

d) Rehabilitačná činnosť:

Zúčastňovali sa zdravotných cvičení na Fit loptách. Využívali stroje na cvičenie – steper, stacionárny bicykel, bežiaci pás na zlepšenie svojej komunikácie.  V jarných a letných mesiacoch sa zúčastňovali rannej rozcvičky na dvore. V zime na chodbe.  Masáže absolvovali podľa potreby na základe rehabilitačného lekára.  V rámci rehabilitačno – rekondičného pobytu absolvovali všetci klienti masáže, balneologické procedúry .

Duchovná služba

V DSS boli jedenkrát do mesiaca organizované sväté omše. V mesiaci september sa zúčastnili svätej omše na Levočskej hore. Individuálne prijímatelia v sprievode opatrovateľov a rodičov navštevovali sväté omše v nedeľu a vo sviatok v kostole v meste Spišská Nová Ves.

Vzdelávanie

V roku 2015  sa klienti venovali vzdelávaniu na základe „Plánu výchovno-vzdelávacej činnosti“.  Témou bolo : „Ochrana životného prostredia, recyklácia“ a „Hľadanie pokladu“.  V rámci témy ochrana životného prostredia prijímatelia triedili odpad, upratovali okolie obchodného centra. Aktivity k tejto téme boli rozdelené do jednotlivých mesiacoch. Na začiatku sa všetci zoznámili hravou formou s teóriou a potom si to prakticky odskúšali. Na konci každej témy bol kvíz. Druhá téma bola založená na hľadaní pokladu nie materiálneho, ale duchovného. Za každú aktivitu prijímatelia boli odmenení bodmi. Na konci roka bolo vyhodnotenie hľadania pokladu a najlepší hľadači získali truhlicu pokladu.  Na komunitách sa oboznamovali aj s významnými sviatkami a dňami podľa kalendára.

Zdravotná starostlivosť

Pre prijímateľov zdravotná starostlivosť bola  zabezpečená ambulantne u obvodného lekára a stomatológa. Na základe odporúčania obvodného lekára prijímatelia  boli ošetrení u odborných lekárov. Odborný lekár – psychiater navštevoval jedenkrát mesačne DSS, kde vyšetroval klientov, s ktorými má uzatvorenú zmluvu. V prípade komplikácii – zhoršenie zdravotného stavu – okamžite riešil ošetrenie prijímateľa. U prijímateľov v pobytovej forme bola pravidelne  poskytnutá  služba pedikéra. U prijímateľov v ambulantnej forme služba pedikéra bola poskytovaná na základe požiadavky rodiča prijímateľa.

O činnosti ZPMP v SNV počas roka 2015 informovala webová stránka: www.zpmpnasdom.sk;  sociálnej sieti facebook – skupina ZPMP, kultúrno-spoločenský mesačník mesta Spišská Nová Ves – IČKO a tiež regionálna televízia mesta Spišská Nová Ves –  TV Reduta.