053/4413408     0948 112 565     info@zpmpnasdom.sk

Terapia

Poskytované druhy terapií – zameranie organizácie

Prioritným cieľom ZPMP v SNV, osobitne zariadenia DSS „Náš dom“ je poskytovať starostlivosť založenú na individuálnom prístupe, vychádzajúc pritom z potrieb a preferencií prijímateľov sociálnych služieb, taktiež poskytovať aktívnu a individualizovanú terapiu s dôrazom na kvalitu, efektívnosť a variabilitu využívaných metód terapie (dramatoterapia, muzikoterapia, biblioterapia, artterapia, ergoterapia).

Dramatoterapia:

Dramatoterapia bola uskutočňovaná na základe plánu – jedenkrát do týždňa. Prijímatelia nacvičovali scénky, s ktorými sa prezentovali na festivaloch. Nacvičili aj scénickú miniatúru. Na vystúpeniach spoznávali nové priestory, nových ľudí. Mohli nadviazať nové priateľské vzťahy. Aktivity sme orientovali  na zvládnutie základných životných situácií, pomocou prvkov tvorivej dramatiky. Učili sa na základe neverbálnej komunikácii stvárniť rôzne vzťahy v komunite, nadviazanie kontaktu. Základnými cvičeniami za pomoci hudby sa učili správne vyslovovať, artikulovať jednotlivé slová, jednoduché vety.  Cez hranie rolí učili sa efektívne riešiť problémy, rozvíjať sociálne cítenie, tvorivosť, prehlbovať spolupráca, vzájomné vzťahy v skupine. uľahčovať pochopenie druhých. Rozvíjalo  sa vyjadrovanie, tvorivosť, empatia, fantázia.  Dramatoterapia plnila svoju terapeutickú úlohu. Spestrila im život, vyvolala záujem o komunikáciu a získali prehľad o ľudovej tvorbe.

Muzikoterapia:

Muzikoterapia bola rozdelená na aktívnu časť a pasívnu. V rámci aktívnej časti učili sa používať jednoduché hudobné nástroje pri speve a tanci. Učili sa vnímať rytmus a opakovať ho. Najviac ich zaujala hra na africké bubny, ktoré spoznali aj na výstave venovanej Afrike.  Pasívne počúvali hudbu pri práci, chodili na koncerty. Zoznámili sa aj s baletom – Doktor Jajbolí, kde sa im veľmi páčil hudobný doprovod. Naučili sa nový spoločenský tanec – valčík, s ktorým sa prezentovali na plese.

Biblioterapia:

V rámci bibioletrapie chodili pravidelne počas celého roka do Spišskej knižnice, kde boli pre  nich pripravené besedy na rôzne témy. Vymieňali si knihy. Zaujímali ich rôzne žánre. Ženy preferovali romantické knihy a rozprávky, muži skôr knihy o prírode, cestopisné. Počas mesiaca sa stretávali jedenkrát do týždňa pri posedení s knihou. Spoločne počúvali text a rozoberali prečítaný text. V mesiaci marec sa uskutočnil ďalší ročník prednesu poézie a prózy ARS POETICA. Okrem naučených básni sa od prezentovali aj vlastnou tvorbou – básňami o každom prijímateľovi.

Artterapia:

Artterapia bola prevádzaná v DSS. Maľovali výzdobu podľa ročných období, kulisy na divadelné predstavenia. Nové znalosti a techniky sa učili na tvorivých dielňach v Galérii umelcov Spiša Sp. Nová Ves a v Multifunkčnom baníckom centre. Pripravovali návrhy na   vianočné a veľkonočné pohľadnice pre firmu Embraco. Zapojili sa do výtvarnej súťaže „FACE TO FACE“ a Výtvarný salón ZPMP v Slovenskej republike. Maľovali do občasníka Domčekoviny. Zlepšili sa vo výtvarnom prejave. Pokračovali  v práci s hlinou. Vyrábali jednoduché úžitkové predmety, maľovali ich, glazúrovali.

Ergoterapia:

Zvýšil sa záujem o prácu s počítačom. Hrali jednoduché hry, skladali puzzle, maľovali obrázky. V rámci vyšívania zvládli nové stehy. Súťažili medzi sebou  o najkrajšiu výšivku.