053/4413408     0948 112 565     info@zpmpnasdom.sk

Naše plány

Ciele a aktivity ZPMP v SNV- DSS „Náš dom“, naplánované na nasledujúce obdobie

Pripravované aktivity na nasledujúce obdobie

Pri plánovaní aktivít na nasledujúce obdobie sa kladie dôraz na víziu činnosti ZPMP v SNV, a tou je dosiahnuť v maximálnej možnej miere uspokojenie potrieb a požiadaviek klientov (členov združenia) a ich rodinných príslušníkov.

K naplneniu vízie má organizácia stanovené dlhodobé ciele v dvoch základných oblastiach, a to:

v oblasti kvality poskytovania sociálnych služieb:

 • udržiavať a rozvíjať kvalitu sociálnych služieb vychádzajúc z potrieb klienta s prihliadnutím na jeho zdravotný stav,
 • zapájať v najväčšej možnej miere klientov do  pracovnej terapie a dosiahnuť u nich osvojenie si základných pracovných návykov,

prostredníctvom pracovnej terapie u klientov: 

 • aktivovať ich vlastné schopnosti,
 • zlepšiť telesné a psychické funkcie na každom stupni mentálneho postihnutia,
 • nadobúdať a rozvíjať nové pracovné zručnosti,
 • rozvíjať jemnú motoriku, koordináciu pohybov, pozornosť, koncentráciu a vytrvalosť,
 • zvyšovať sebadôveru a pocit užitočnosti,
 • odstraňovať sociálnu izoláciu,
 • odstrániť z ich života pohodlnú nečinnosť,
 • odvádzať prebytočnú energiu,

v ekonomickej a materiálnej oblasti:

 • popri bežných zdrojoch finančných prostriedkov (KSK, z úhrad klientov za sociálne služby) zvýšiť zložku príjmov z predaja výrobkov v pomocnej chránenej dielni,

Pri plánovaní aktivít na nasledujúce obdobie organizácia vychádza z tradície, ktorá sa od jej vzniku postupne vybudovala. Medzi tradičné podujatia, ktoré ZPMP v SNV každoročne organizuje pre svojich členov, patrí:

 • ples DSS „Náš dom“, v r. 2016 to bude už jeho X. ročník,
 • výstava prác s názvom “Oči plné dúhy,, na ktorej sú prezentované výsledky tvorivej činnosti ľudí s mentálnym postihnutím zo ZPMP v SNV a spolupracujúcich organizácii,
 • športová olympiáda, na ktorej si účastníci môžu zmerať sily v netradičných olympijských disciplínach. Toto podujatie je taktiež organizované pre klientov ZPMP v SNV a ľudí s mentálnym postihnutím zo sociálnych s školských zariadení z mesta Spišská Nová Ves a okolia,
 • ďalšie plánované kultúrne a spoločenské aktivity v roku 2016.